Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2017(20/06/18)

Số lần tải: 57

Báo cáo tài chính năm 2017 ( Công ty mẹ)(19/05/18)

Số lần tải: 87

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I 2018 (27/04/18)

Số lần tải: 102

Báo cáo Tài chính Quý I 2018 ( Công ty mẹ)(27/04/18)

Số lần tải: 102

Báo cáo tài chính năm 2015(02/11/17)

Số lần tải: 446

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity